Raadscommissie Bestuur en Middelen 04 maart 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Cocensus wil de bestaande gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 aanpassen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarnaast wil het AB een aantal onderwerpen over financiĆ«le en beleidsmatige kaders in de regeling opnemen zodat de controlerende en beleidsbepalende functie van de deelnemende gemeenteraden wordt verruimd. Het college van burgemeester en wethouders heeft vooraf toestemming nodig van de gemeenteraad voor het vaststellen van een wijziging van een gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad kan toestemming alleen onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Den Helder heeft de uitvoering van de belastingtaken en een deel van de invorderingstaken ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat voor definitieve vaststelling van financiĆ«le beleidskaders van de GR de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover kenbaar mogen maken. Bij de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur kan hier dan rekening mee gehouden worden. De commissie adviseert de raad over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Zeestad, Helder Vastgoed en de gemeente Den Helder zijn tot een samenwerking gekomen om het plangebied Koningstraat - Spoorstraat tot ontwikkeling te brengen. Hiervoor is een ontwikkelplan opgesteld en is een stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitskader uitgewerkt. Met betrekking tot het project zijn afspraken gemaakt wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Het financieel kader wordt weergegeven in een grondexploitatie. De ontwikkeling van het gebied Koningstraat - Spoorstraat wordt de komende 5 tot 7 jaar uitgevoerd. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Elk jaar wordt de grondexploitatie van Willem Alexanderhof geactualiseerd. In de grondexploitatie staan de verwachte kosten en opbrengsten. Naast de eerste fase is een tweede fase in 2018 in verkoop gegaan. Deze fase is nagenoeg volledig verkocht en wordt nu gebouwd. Om een continue bouwstroom te houden is een volgende fase uitgewerkt. Deze fase is financieel vertaald en verwerkt in de grondexploitatie en gaat in 2019 in verkoop. Aan de kostenkant zijn alle gewenste en verwachte ontwikkelingen verwerkt. De verwachte versnelling in de gronduitgifte heeft zich in 2018 ook in werkelijkheid laten zien door een snelle verkoop van de nieuwe fase. De verwachting is dat eind 2027 het hele plangebied Willem Alexanderhof kan zijn ontwikkeld. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeenteraad heeft op 4 juni 2018 het Beleidskader Verbonden partijen vastgesteld met daarbij de toezegging dat nadere werkafspraken over vennootschappen, waarvan de gemeente voor een belangrijk deel (mede-) eigenaar is, worden vastgelegd. De Auditcommissie stelt de raad thans voor nadere werkafspraken over de vorm en inhoud van de periodieke informatievoorziening vast te stellen. De werkafspraken beogen een verbeterde informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad over de vennootschappen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)