Regionale raadscommissie Noordkop 19 oktober 2017 17:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Opmerkingen over het beknopt concept-verslag van de vergadering van 8 juni 2017 kunnen een week voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de griffier.
  laden...
 • laden...
 • Er is binnen de RUD NHN onderzoek en aanbevelingen gedaan om de interne bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de deelnemers te verbeteren. Conclusie van het onderzoek is dat de bedrijfsvoering niet optimaal functioneert en onvoldoende toekomstbestendig is, met name op het gebied van ICT. Een begrotingswijziging voor 2018 is voorzien en deze wijziging betreft het inzetten van de voor 2018 gerealiseerde financiële taakstelling van vijf procent op de lumpsumbijdrage. In totaal gaat dit om een bedrag van circa € 525.000. Voor de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaat het om:  Den Helder: € 37.290,  Hollands Kroon: € 72.791,  Schagen: € 52.903 en  Texel: € 20.809. In de AB-vergadering van december wordt een definitief besluit over voorgestelde financiering van het Masterplan ICT verwacht. De RUD NHN vindt het om die reden wenselijk de raadsleden uit de regio hierbij te betrekken. De bijeenkomst van de RRN op 19 oktober 2017 is daarvoor een geschikt moment. De interim-directeur van de RUD NHN, de heer Van Doorn, zal in ongeveer een half uur de achtergrond van het Masterplan ICT in de context van de versterking van de totale bedrijfsvoering toelichten.
  laden...
 • De presidia van alle gemeenten in Noord-Holland Noord hebben medio 2016 ingestemd met het project informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen. Dit project heeft als doel om gemeenteraden te ondersteunen bij hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen. Bedoeld om gemeenteraden in positie te brengen om – indien ze daarvoor kiezen – een meer actieve rol te spelen richting gemeenschappelijke regelingen. De griffiers zijn gevraagd in samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen een set aan voorstellen te ontwikkelen gericht op de informatievoorziening. In de begeleidende memo wordt hier nader op ingegaan. De agendacommissie heeft in haar vergadering van 20 september jl. verzocht aan de griffier van Schagen, lid van de werkgroep, een korte presentatie te houden ter voorbereiding op de adviesaanvraag.
  laden...
 • Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020” getekend. In de overeenkomst is opgenomen dat de Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen met wijzigingen groter dan € 500.000,-- voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben daarnaast in maart 2017 het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen “toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om projecten en wijzigingen in de jaarprogramma’s te beoordelen. Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen van wijzigingen is afgesproken dat de Stuurgroep tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt. In verband met het voorgaande wordt voorgesteld de regionale raadscommissie de raden te adviseren: 1. dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” vast te stellen jaarprogramma 2018, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit; 2. dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen de wijzigingen binnen de bestuursopdracht Havens; 3. kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017. De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • laden...