Auditcommissie 08 maart 2018 09:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • De besluitenlijst wordt ter vaststelling aangeboden.
  laden...
 • Stand van zaken De portefeuillehouder financiën en de accountant worden thans in de gelegenheid gesteld meldenswaardige bijzonderheden, financieel-inhoudelijk of procesmatig, met de commissie te delen. Opdrachtbevestiging accountant Op grond van artikel 2, lid 4 van de Controleverordening gemeente Den Helder kan de Auditcommissie bijzondere aandachtspunten meegeven voor de controle op de jaarrekening 2017. Risicoparagraaf In juni 2017 is de jaarrekening 2016 behandeld in de auditcommissie. Daarbij is een toezegging gedaan over een herziening van de berekeningssystematiek van de risicoparagraaf voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening 2017. De teamleider FIJZ van de Concernstaf heeft hierover een memo ‘Risico’s in relatie met weerstandsvermogen’ ter behandeling aangeboden.
  laden...
 • In december jl. is aangegeven dat er een nieuw startdocument is gemaakt voor het verbeteren van de programmabegroting, dat ertoe moet leiden dat er vóór 1 maart 2018 een eerste kwaliteitsslag wordt gemaakt ten aanzien van een deel van de doelenbomen en bijbehorende indicatoren. De teamleider FIJZ van de Concernstaf heeft hierover een memo ‘Doelenbomen, indicatoren en Turap nieuwe stijl’ ter behandeling aangeboden. Naar aanleiding van de notitie Monitoren en (bij)sturen heeft de Auditcommissie in december jl. aangegeven voorstander te zijn van een rapportage op afwijkingen. Wel wordt aandacht gevraagd voor het vermelden van broninformatie/achterliggende informatie. De rapportage dient immers een zelfstandig leesbaar document te zijn. De teamleider FIJZ van de Concernstaf heeft hierover een ‘Voorbeeld tussenrapportage als nieuwsbrief’ ter behandeling aangeboden.
  laden...
 • In december 2017 is hierover in de auditcommissie gesproken. Vanuit de commissie is er op aangedrongen dat de concerncontroller maximaal onafhankelijk kan functioneren binnen de organisatie, waarbij de focus niet alleen ligt op de financiën. De auditcommissie is van mening dat invulling van de functie nu voortvarend dient te worden opgepakt. Aangegeven is dat de inspanningen erop zijn gericht de functie binnen een half jaar in te vullen. De voortgang wordt thans besproken met de portefeuillehouder financiën/de directie.
  laden...
 • laden...