Gemeenteraad 11 juli 2016 15:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Een leegstandverordening biedt de gemeente de mogelijkheid vastgoedeigenaren van leegstaande panden in de binnenstad actief aan te spreken. Pandeigenaren worden verplicht om leegstand te melden. Vervolgens gaat de gemeente in overleg met de eigenaren over mogelijke oplossingen. Er kan een boete worden opgelegd als pandeigenaren niet meewerken.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet is geregeld dat cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de uitvoering van de wet. De gemeente moet onder andere de wijze regelen waarop cliënten vroegtijdig gevraagd en ongevraagd advies uit kunnen brengen. Bij raadsbesluit van 15 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders tevens de opdracht gekregen de bestaande wijze van cliëntenparticipatie om te vormen tot een moderne participatieraad. De nu voorliggende verordening dient hier toe.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd de zienswijze op de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland en kennis te nemen van de jaarstukken 2015.
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de behandeling van de evaluatie van het sportbesluit is besloten om naast het continueren van het sportbesluit (tarieven en subsidies) ook de deelsubsidieverordening uit 2011 te continueren en in overeestemming te brengen met de uitkomsten uit de evaluatie van het sportbesluit.De voorliggende deelsubsidieverordening dient hier toe.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Verordening Noordkopraad i.o. 2015 is bepaald dat deze regionale raadscommissie is samengesteld uit één afgevaardigde per fractie uit de raden. De raden hebben daarom vorig jaar per fractie één afgevaardigde aangewezen. Bij het aanbieden van de stukken voor de regionale raadscommissie Noordkop van 2 juni jl. is aangekondigd dat voor deze commissie elke individuele fractie de gelegenheid moet hebben deel te nemen aan de regionale beraadslagingen. Met dit voorstel wordt daaraan tegemoet gekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Woonvisie, die in samenspraak met betrokken partijen is opgesteld, wordt beoogd dat Den Helder voor de verschillende doelgroepen een stad blijft waar het prettig wonen en werken is. In de visie is aangegeven welke opgaven er liggen om dat te bereiken. Op basis van deze visie worden vervolgens prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 13 juni 2016 heeft de raad een motie aangenomen over renovatie van het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. Daarmee is besloten een te benoemen commissie van zeven raadsleden direct te betrekken bij het opstellen van het plan en de nadere uitwerking daarvan om de controle op de voortgang en inhoud mogelijk te maken en verdere vertraging te voorkomen. De commissie bewaakt de geformuleerde uitgangspunten voor de renovatie en kan desgewenst actie ondernemen naar het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. De start van de renovatie is medio 2017 voorzien.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2015 van de gemeente ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Voorgesteld wordt het voordelig rekeningresultaat, ad € 12,5 mln. te storten in de algemene reserve en vervolgens een bedrag van € 11,5 mln. te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag nader te bestemmen. Het verslag van bevindingen en de goedkeurende controleverklaring van de accountant (EY) worden respectievelijk uiterlijk op 27 juni en 11 juli 2016 verwacht. Het advies van de auditcommissie wordt uiterlijk dinsdag 28 juni aan de stukken toegevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij het vaststellen van de programmabegroting 2016 heeft de raad besloten een bestemmingsreserve sociaal domein in te stellen en eventuele incidentele meevallers in deze reserve te storten. Ingevolge dit besluit heeft het college van burgemeester en wethouders bij de aanbieding van de jaarrekening 2015 voorgesteld een bedrag van € 8 mln. toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Thans stelt het college een aantal spelregels voor ten aanzien van de bestemmingsreserve sociaal domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 september 2016 in goed overleg met vertegenwoordigers van VVN, Fietsersbond Den Helder en omwonenden maatregelen te treffen op en rond de kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht waardoor het gevaar van verkeersongevallen in het algemeen maar in het bijzonder tussen ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemers substantieel wordt verkleind.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van de ChristenUnie en Beter voor Den Helder dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen te onderzoeken of ook in Den Helder het mogelijk is om gezinnen een 2e kans te geven bij huisuitzettingen, daarvoor overleg te plegen en afspraken te maken met alle daarvoor in aanmerking komende instanties en de raad uiterlijk 1 september 2016 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en overleg.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van GroenLinks dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen alle nieuw aan te leggen parkeerterreinen te voorzien van grasstenen en dit ook toe te passen op tijdelijke parkeerterreinen waar nog geen verharding is aangebracht.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van Vermooten dient een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om een incidenteel bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen aan het vogelasiel, te dekken binnen programma 1, Algemeen bestuur en middelen, waaronder dierenwelzijn valt en het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen onderzoek te doen om de integratie van het vogelasiel met de Helderse Vallei, waarbij de beide locaties ongewijzigd blijven, mogelijk te maken,
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, het CDA, de ChristenUnie, D66, Vermooten, GroenLinks, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen in september 2016 een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het verstrekken van een energiebezuinigingspakket aan huishoudens met een minimuminkomen van 120% van de norm of lager aan de raad voor te leggen. Voor zover de financiële consequenties niet kunnen worden opgevangen binnen het programma Sociaal Domein kunnen deze worden gedekt uit de algemene reserve.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)