Raadscommissie Bestuur en Middelen 21 maart 2016 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot de (her)financiering van de leningen van de stichting Woontij. In de overeenkomst wordt geregeld dat de (her)financiering van de leningen van de stichting Woontij tot een bedrag van € 10 miljoen voor een periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2019 door de gemeente worden geborgd. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat de geldlening alleen mag worden aangewend voor (her)financiering van sociale woningbouw of maatschappelijk onroerend goed. De raad mag over het voorgenomen besluit van het college wensen en bedenkingen indienen. De commissie dient de raad hierover te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Planning & Control-cyclus (kadernota, programmabegroting, tussenrapportage en jaarrekening) is toe aan modernisering. Het rapport ‘Evalueerbaarheid van beleid’ van de Rekenkamercommissie is hiervoor de directe aanleiding. Daarnaast is de noodzaak tot modernisering versterkt door wensen vanuit de raad, vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording en het feit dat interne processen eenvoudiger en efficiënter kunnen. De Visie op Planning en Control geeft richting aan een aantal vernieuwingen waardoor de gemeenteraad beter zijn kaderstellende en controlerende taak kan vervullen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • In november 2015 is de Legesverordening 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de nieuwe maximumtarieven voor rijbewijzen voor het jaar 2016 vastgesteld. Ook is er een nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infra vastgesteld waardoor de leges tarieven voor communicatie die gemeenten mogen rekenen gewijzigd zijn. Deze nieuwe tarieven dienen in de gemeentelijke legesverordening en daarbij behorende tarieventabel te worden opgenomen en door de gemeenteraad opnieuw te worden vastgesteld. Daarnaast zijn een aantal tekstuele correcties in de wijziging meegenomen en een aanpassing van de betalingstermijn om dit zoveel mogelijk synchroon te laten lopen met de betalingstermijnen in de overige verordeningen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij brief van 9 maart 2015 hebben alle raden gewijzigde modelgedragscodes van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Op basis hiervan dienen de huidige gedragscodes te worden aangepast. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel hiertoe.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)