Raadscommissie Bestuur en Middelen 02 september 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • De bedrijven in en indirect verbonden aan de haven van Den Helder bieden veel werkgelegenheid. De economische groei van dit maritieme cluster is een belangrijke doelstelling van de gemeente Den Helder. Een goed beheer van de haven is een belangrijke randvoorwaarde om deze doelstelling te bereiken. Port of Den Helder NV (PoDH) is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het civiele deel van de haven. Voor een deel van de eigendommen van PoDH staan de kosten van onderhoud niet in verhouding tot de opbrengsten. De opbrengsten van bruggen, sluizen, vaarwegen en sommige kades liggen in het bredere maatschappelijke belang. Het betreft voorzieningen die van algemeen nut zijn, maar voor PoDH als bedrijf onrendabel zijn. Met dit besluit stelt de gemeente middelen beschikbaar voor het onderhoud en beheer daarvan. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad in de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met betrekking tot de (her)financiering van de leningen van de stichting Woontij. In de overeenkomst wordt geregeld dat de (her)financiering van de leningen van Stichting Woontij tot een bedrag van € 22,5 miljoen voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2023 door de gemeente worden geborgd. Hierbij wordt de voorwaarde gesteld dat de geldlening alleen mag worden aangewend voor (her)financiering van sociale woningbouw of maatschappelijk onroerend goed. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken is veel inspanning nodig. Het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en indien nodig handhavend optreden zijn belangrijke instrumenten die de gemeente hiervoor inzet. De gemeente heeft echter maar een beperkte capaciteit beschikbaar dus niet alle taken op deze gebieden kunnen (geheel) worden uitgevoerd. Dit betekent dat er gekozen moet worden. In het VTH- beleidsplan 2019 -2021 geeft de gemeenteraad aan welke doelen hij wil de komende drie jaar en welke taken daarbij prioriteit krijgen. De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren.
  laden...
 • In december 2012 heeft de raad op basis van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2012 (APV) vastgesteld. Deze APV is hierna meermaals herzien. De laatste herziening dateert van 12 oktober 2015. Inmiddels is de modelverordening op een aantal onderwerpen gewijzigd door de VNG, terwijl vanuit de ambtelijke organisatie, de politie en de gemeenteraad ook meerdere wensen zijn voortgebracht ter aanpassing van de APV. Daarom wordt nu aan de raad voorgesteld om de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019 vast te stellen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • In artikel 33 van de Gemeentewet is vastgelegd dat de fracties die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad recht hebben op ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. De uitwerking hiervan dient bij verordening te worden geregeld. De nu voorliggende verordening vervangt de in december 2007 vastgestelde Verordening op de fractieondersteuning 2007. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)