Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gebiedsgerichte aanpak is een pilot voor de jaren 2018-2020 waarin een integrale manier van werken in de buurten wordt ontwikkeld. Met de Gebiedsgerichte aanpak wordt op zoek gegaan naar kansen en knelpunten in de buurt. Dat wordt gedaan op basis van data en in gesprek met de ervaringsdeskundigen, de mensen in de wijk. Wat is er nodig voor fijn wonen, werken en leven voor de komende 15 jaar? Zo komen we tot een plan op maat met als uitgangspunt de drie domeinen; fysiek, sociaal en veiligheid. De gebiedsgerichte aanpak gaat in 2020 haar laatste jaar als pilot in. De raad kiest met dit raadsbesluit de gebieden waarmee in 2020 verder ervaring wordt opgedaan met deze integrale aanpak. In het raadsvoorstel wordt ook teruggeblikt op de ervaringen in 2019 om een bewuste keuze te kunnen maken in de speerpunten van 2020. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het Beeldkwaliteitplan Tiny Houses Falgatuinen Nieuw Den Helder wordt het beeldkwaliteitskader voor deze bijzondere woonvorm gegeven. Het doel van het beeldkwaliteitplan is initiatiefnemers helderheid te bieden inzake de beeldkwaliteitseisen die aan een Tiny House gesteld worden. Het doel is om, met behoud van het openbaar toegankelijke groen en de parkachtige uitstraling, een aantrekkelijk en gevarieerd woongebied te realiseren. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Vanuit het perspectief van de aantrekkende markt is er aanleiding de belangstelling voor het ontwikkelen van kavels binnen Bedrijvenpark Kooypunt te vergroten en te stimuleren door een actueel, duidelijk en aantrekkelijk beeldkwaliteitkader te bieden. Voor de ondernemers vormt dit plan een duidelijk, actueel en uitnodigend beeldkwaliteitkader waarbinnen de plannen ontwikkeld moeten worden. Het plan is flexibel en biedt veel vrijheid bij de uitwerking van kavels. In het plan is een duidelijk onderscheid gemaakt in wat moet (eis) en wat mag (wens). In het plan worden spelregels gegeven ten aanzien van de organisatie van de kavel, het bouwvolume, de reclame en verlichting aan de gevels, de erfgrens en duurzaamheid, waarbij onderscheid gemaakt wordt in de plandelen rond de centrale groenzone en langs de N9 en de overige plandelen. Ook worden met het plan kaders geboden voor de inrichting van de openbare ruimte. Voor welstand vormt dit beeldkwaliteitplan het toetsingskader op basis waarvan zij de plannen beoordelen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Keur informeert de commissie met behulp van een presentatie over de uitkomsten van de inventarisatie van het parkeren in het centrum, Daarnaast wordt de commissie geconsulteerd over vraagstukken die gerelateerd zijn aan deze balans en aan de parkeerbeleving in het centrum.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...