Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op het OS&O-terrein in Huisduinen wordt door de Huisduiner Ontwikkel Maatschappij het plan 'Op Huisduinen' ontwikkeld. Dit plan voor een woonbuurt van hoge kwaliteit sluit aan op de hier aanwezige rijksmonumenten. Het voorliggende beeldkwaliteitsplan sluit aan bij het huidige ontwerp dat instemmend door de buurt is ontvangen. In een beeldkwaliteitsplan worden de ruimtelijke ambities vastgelegd zodat de toetsing van onderwerpen aan de welstandscriteria op een transparante wijze kan plaatsvinden. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft het beeldkwaliteitsplan positief beoordeeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt is op verzoek van genoemde fracties toegevoegd aan de agenda van de raad. De fracties willen met de overige partijen het debat aangaan over: a. de raadsinformatiebrief over de leegstand in de binnenstad; b. de opdracht scenario-onderzoek stadhuis; c. de voortgang van het Uitwerkingsplan Stadshart.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, Vermooten, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen zich er van te vergewissen dat de drie zorgaanbieders hun werknemers belonen conform Cao-afspraken, dan wel zorg in te kopen bij organisaties die zich houden aan de Cao-afspraken en er op aan te dringen de bestaande arbeidssituatie en de daarin opgebouwde rechten zoveel mogelijk te respecteren en daarbij nadrukkelijk de daarvoor beschikbare “Van Rijn gelden” aan te vragen en gebruiken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, Vermooten, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een motie in waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 juli 2016 te komen met een stappenplan rondom de besluitvorming over (ver)bouw stadhuis en democratische en politieke processen in acht te nemen en de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zich een oordeel te vormen en besluit te nemen over zowel de opdrachtformulering als de budgetten en het stappenplan om te komen tot een deugdelijk onderkomen voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, Vermooten, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een motie in, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen pas op de plaats te maken door geen verdere uitwerking van fase1-plus uit te voeren en de plannen van fase1-plus, die nog niet in uitvoering zijn, te inventarissen en aan de raad voor te leggen, zodat er keuzes gemaakt kunnen worden welke van deze plannen nog wel/niet uitgevoerd zullen gaan worden, inclusief de beoordeling van de aangepaste exploitatie van Zeestad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De fracties Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, de ChristenUnie, Vermooten, GroenLinks en de Vrije Socialisten dienen een motie in, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen besluiten van het college, zoals gebruikelijk, in eerste instantie te communiceren met de raad via een besluitenlijst, toegelicht met raadsinformatiebrieven en indien een voorgenomen aanpak een wijziging van diverse onderdelen van beleid noodzakelijk maakt, dit per beleidsterrein met de raad te bespreken en de wijzigingen successievelijk ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en bij het voornemen van maatregelen nadrukkelijk te voorkomen dat daarbij de indruk kan ontstaan dat ten aanzien van fundamenteel beleid onderscheid wordt gemaakt op basis van locatie in de gemeente.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)