vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

  Fragmenten:

 • vergroten verkleinen laden...
 • Een leegstandverordening biedt de gemeente de mogelijkheid vastgoedeigenaren van leegstaande panden in de binnenstad actief aan te spreken. Pandeigenaren worden verplicht om leegstand te melden. Vervolgens gaat de gemeente in overleg met de eigenaren over mogelijke oplossingen. Er kan een boete worden opgelegd als pandeigenaren niet meewerken. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Woonvisie, die in samenspraak met betrokken partijen is opgesteld, wordt beoogd dat Den Helder voor de verschillende doelgroepen een stad blijft waar het prettig wonen en werken is. In de visie is aangegeven welke opgaven er liggen om dat te bereiken. Op basis van deze visie worden vervolgens prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit onderwerp is op verzoek van wethouder Kuipers aan de agenda toegevoegd. Willemsoord BV heeft verzocht het aantal camperplaatsen tijdelijk te mogen verhogen. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan het tijdelijk toestaan (tot 15 september 2016) van de uitbreiding van het aantal camperplaatsen op Willemsoord naar 40. Het college wil met de leden van de raadscommissie Stadsontwikkeling en -beheer in gesprek gaan over de tijdelijke uitbreiding van de campersplaatsen in relatie tot de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op Willemsoord (het schuine pad) en het ontbreken van draagvlak bij de (mini)campingeigenaren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de presentatie geeft wethouder Kuipers nog voor het zomerreces invulling aan de toezegging die is gedaan in de raadsvergadering van 23 mei 2016 naar aanleiding van de ingediende motie over de bebouwing van het kanonnenpleintje. De presentatie geeft volgens de wethouder de verkeerssituatie weer van de actuele situatie.
  vergroten verkleinen laden...
 • De nieuwe Erfgoedwet, de verwachte Omgevingswet en andere ontwikkelingen en trends op het gebied van erfgoed vormen voor wethouder Kuipers de aanleiding de commissie te informeren over de veranderingen. De commissie wordt meegenomen in het proces tot actualisatie van het Erfgoedbeleid in Den Helder.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)