Regionale raadscommissie Noordkop 08 november 2018 17:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Opmerkingen over de concept-besluitenlijst van de vergadering 7 juni 2018 kunnen een week voorafgaand aan de vergadering worden doorgegeven aan de griffier.
  laden...
 • laden...
 • In de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020 is opgenomen dat de Stuurgroep De Kop Werkt! jaarprogramma’s voorbereidt. Deze worden samen met wijzigingen groter dan € 500.000,-- voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben daarnaast in maart 2017 het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen “toetsingskader projecten De Kop Werkt!” vastgesteld om projecten en wijzigingen in de jaarprogramma’s te beoordelen. Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen van wijzigingen is afgesproken dat de Stuurgroep tweemaal per jaar de raden van de voortgang van het programma De Kop Werkt! op de hoogte stelt. In verband met het voorgaande wordt voorgesteld de regionale raadscommissie de raden te adviseren: 1.dat de raad geen wensen of bedenkingen heeft tegen het in het kader van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017-2020” vast te stellen jaarprogramma 2019, dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit; 2.kennis te nemen van de voortgangsrapportages jaarprogramma 2017 en 2018. De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • Een actuele visie is voor ondernemers van groot belang om in te kunnen (blijven) spelen op ontwikkelingen in consumentengedrag, economie en maatschappij. Daarnaast vroegen de ontwikkelingen in de retailmarkt om een actualisatie. Vanuit provinciaal beleid dient onze huidige Regionale detailhandelsvisie geactualiseerd te worden. De regionale raadscommissie dient de raden te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • De GGD heeft op 5 oktober jl. de gewijzigde begrotingen toegezonden, onder begeleiding van een aanbiedingsbrief. Op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de begroting bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze af te geven met een aantal kanttekeningen. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn: •In de meeste opzichten heeft de GGD al voldaan aan de zienswijzen die zijn ingediend bij de begroting 2019. •Het op orde krijgen van de bedrijfsvoering krijgt nog onvoldoende aandacht. •De begroting 2018 is niet op tijd aangeleverd bij de provincie. Besluitvorming over de gewijzigde begroting 2018 en de gewijzigde begroting 2019 vindt plaats in de vergadering van het AB van december 2018. Uiterlijk 13 december 2018 moet een zienswijze op bovenstaande cyclusdocumenten bij het DB van de GGD zijn ingediend. De regionale raadscommissie dient de colleges te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • 8 maart 2018 presenteerde de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) de plannen voor de locatie Den Helder aan de Regionale Raadscommissie Noordkop, waarbij hij tevens de aankondiging deed voor het verzoek voor een gemeentegarantie. Op 9 april heeft de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep per brief aan vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland gevraagd om een gemeentegarantie. Op 19 september 2018 presenteerde de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep aan het college en de gemeenteraad van Den Helder de vervolgstappen van de ontwikkeling van de locatie Den Helder. Hierbij is aangegeven dat de financiering van de renovatie is gedekt. Deze volledige dekking betekent dat de garantstelling van de gemeenten geen randvoorwaarde meer is. De garantstelling wordt een maatschappelijke bijdrage, waarbij het (eventuele) financiële voordeel terugvloeit naar de zorgverzekeraar(s). Het advies voorziet in de randvoorwaarden en argumentatie op welke wijze de garantstelling van de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt gewogen. De regionale raadscommissie dient de colleges te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • laden...