Blik op het manifest: Frank Blok

“Begin 2022 heeft Den Helder zich voor de pilot van het gemeentelijk manifest aangemeld en sindsdien ben ik erbij betrokken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde tien decentrale overheden ondersteunen met een pilot rondom een manifest voor een sterke raad. Deelname hieraan vind ik een goede stap: werken aan een goede bestuurscultuur vraagt continue aandacht. Bovendien laat de lage opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zien dat we ook aandacht moeten hebben voor het vertrouwen van inwoners in de lokale democratie.” 

“In aanloop naar de uitwerking heb ik me beziggehouden met de voorbereidingen, waaronder het ondersteunen van de werkgroep. Bij de voorbereiding van het manifest vielen me twee dingen op. De eerste: bij een onderzoek over hoe inwoners van Den Helder betrokken willen worden bij het gemeentelijk beleid bleek dat de gemeente Den Helder voor een groot deel bestaat uit zogeheten ‘honkvaste buurtbewoners’. Deze inwoners willen of meedenken over veranderingen in hun buurt, of meehelpen om deze veranderingen teweeg te brengen. Toch hebben zij een laag vertrouwen in de overheid en een beperkte wens tot beleidsparticipatie. Dat is een belangrijk signaal. Het tweede dat me opviel was een ander onderzoek, namelijk naar bestuurscultuur van Den Helder. Daaruit bleek dat er sprake is van een zogenoemde arenacultuur. Een arenacultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van politisering en een lage mate van formalisering. In zo’n cultuur zijn rollen niet goed gescheiden en bemoeit iedereen zich met elkaar. Doordat formele procedures minder centraal staan, is het lastig om conflicten in goede banen te leiden. Uit diverse gesprekken bleek dat deze bestuurscultuur breed werd herkend en dat er een wens lag om de bestuurscultuur te verbeteren. Het manifest biedt kansen om zowel de inwonersbetrokkenheid als de bestuurscultuur te verbeteren. Het een heeft vanzelfsprekend ook effect op het ander: een betere bestuurscultuur straalt af op onze omgeving en onze inwoners en dat leidt tot meer vertrouwen.” 

Frank Blok werkt sinds 1990 bij gemeente Den Helder. Inmiddels werkt hij alweer 20 jaar als raadsadviseur.