Over financien

De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast en keurt de financiële verantwoording van de gemeente Den Helder goed. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarvoor jaarlijks een aantal documenten: de programmabegroting, de voorjaarsrapportage, de najaarsrapportage en de jaarstukken.

Programmabegroting
In de begroting staan de plannen van de gemeente voor het aankomende jaar: wat wil de gemeente gaan doen en wat kost dat?

>>> Begroting 2024

Kadernota
In het voorjaar plaatsen de fracties in de gemeenteraad hun politieke ‘bestellingen’ voor het volgende jaar: dit heet de kadernota. In deze kadernota staat algemeen beschreven welke thema’s en onderwerpen de gemeenteraad belangrijk vindt en hoeveel geld daar de komende jaren aan besteed zou moeten worden. De kadernota wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Met de kadernota geeft de gemeenteraad het college de opdracht om de begroting voor het komende jaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders werkt van ongeveer juni tot en oktober aan een overzicht van de plannen en bijbehorende kosten. Daarbij is de Miljoenennota van het Rijk (die wordt gepresenteerd op Prinsjesdag) erg belangrijk. De uitgaven van het Rijk zijn van grote invloed op de begroting van de gemeente.

Kadernota 2024-2027
De Kadernota bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord. De gemeenteraad investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder. Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven om initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

>>> Kadernota 2024-2027

Tussenrapportages
Een tussenrapportage laat zien hoe het staat met de uitvoering van plannen van de gemeente en de bijbehorende kosten. Met deze tussenrapportage kan de gemeenteraad een vinger aan de pols houden en waar nodig bijsturen. Per jaar komen er twee tussenrapportages uit: een voorjaarsrapportage en een najaarsrapportage.

>>> Eerste tussenrapportage 2023
>>> Tweede tussenrapportage 2023

Decembernota
In de decembernota wordt de raad geïnformeerd over de laatste begrotingswijzigingen van het lopende jaar en budgetoverhevelingen naar het volgende jaar. De decembernota is in 2022 voor het eerst uitgebracht.

>>> Decembernota 2023

Jaarrekening
Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar: welke plannen zijn er uitgevoerd en wat heeft dat gekost? De jaarrekening bestaat uit een beleidsverslag (tekst) en een financiële jaarrekening.

>>> Jaarrekening 2021
>>> Jaarrekening 2022

Brieven planning & control

>>> Brieven 2022
>>> Brieven 2023 

>>> Brieven 2024