Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer 27 november 2017 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • In maart 2017 is door de gemeenteraad het ‘Plan van Aanpak Voorbereidende fase Omgevingswet’ vastgesteld. Een belangrijke eerste stap in dit plan van aanpak is het uitvoeren van een pilotproject, gericht op het opstellen van een omgevingsvisie voor het dorp Huisduinen. Vanaf het voorjaar van 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd die uiteindelijk hebben geresulteerd in de ‘Omgevingsvisie Huisduinen’. De visie schetst een integrale en breed gedragen toekomstrichting voor Huisduinen, een wenkend perspectief voor bewoners, ondernemers en andere partijen om samen met de gemeente aan dit verhaal te werken. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.
  laden...
 • Bij verscheidene projecten worden door de gemeente Den Helder kosten gemaakt betreffende het opsporen van niet-gesprongen explosieven (NGE). De gemeente Den Helder heeft hiervoor een NGE-kaart laten opstellen voor de gehele gemeente in plaats van losse onderzoeken uit te voeren per projectlocatie. Daarnaast zijn bij de sanering van het Vinkenterrein en het project Noorderhaaks extra kosten gemaakt voor het opsporen van NGE. Gemeenten kunnen in geval van NGE gerelateerde kosten een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vóór 1 maart. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  laden...
 • In het begin van 2017 is het Kustpact ondertekend. Op basis hiervan heeft de provincie Noord-Holland een concept Toekomstperspectief Kust en een concept strandzonering opgesteld. Wethouder Wagner heeft een memo ter bespreking aangeboden waarin een aantal opmerkingen zijn opgenomen over deze documenten. Het college van burgemeester en wethouders verneemt graag het standpunt van de fracties over het concept Toekomstperspectief en over de concept Strandzonering.
  laden...
 • De raad heeft in maart 2017 de Aanzet tot een duurzaamheidsagneda vastgesteld. Aan de hand hiervan heeft het college een Actieplan Energieneutraal 2018 vastgesteld. U bent hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief RI17.0122. Wethouder Wagner geeft uw commissie een nadere toelichting op het actieplan.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)