Overige commissies

Auditcommissie

De auditcommissie voert namens de raad het periodieke overleg met de accountant. Zij brengt advies aan de raad uit over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente en zij kan adviezen uitbrengen over de kwaliteit van de "governance" binnen de gemeente. Tevens adviseert de auditcommissie de raad over het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole. De commissie bestaat uit zes raadsleden:

R.J. de Graaf
J.L. Lobles
H.S. Mosk
N.C. Nanning
G.J.S. Oudijk
L.G.J.M. van Esdonk

Agendacommissie

De agendacommissie stelt de voorlopige agenda vast van de vergaderingen van de raad en de raadscommissies. De commissie bestaat uit de voorzitter van de raad, de voorzitters van de raadscommissies en de griffier.

Voorzitters raadscommissies:

M.E. Dijk
C.M. Bazen
M. Boessenkool
R.N. Bruin
B. Niggendijker
M. Pastoor

Commissie klankbordgesprekken burgemeester

De commissie klankbordgesprekken burgemeester heeft tot taak namens de raad klankbordgesprekken met de burgemeester te houden.

Leden commissie klankbordgesprekken burgemeester:

M. Boessenkool
P.W.H. Houben
J.P. de Leeuw
J.P. Verhoef
H. van Dongen 

Vereniging van Waddenzeegemeenten

De Vereniging van Waddenzeegemeenten is een platform voor overleg en informatie- en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijke zin raken. De Vereniging van Waddenzeegemeenten behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties, en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten.

Lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

R.J.J. Bak

Plaatsvervangend lid voor de Vereniging van Waddenzeegemeenten:

J.P. Verhoef

Werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie neemt de dagelijkse gang van zaken van het werkgeverschap van de griffie voor zijn rekening.

Leden werkgeverscommissie:

R.N. Bruin
P.W.H. Houben
H. van Dongen

Commissie onderzoek geloofsbrieven

Tegelijk met de aanvaarding van een raadslidmaatschap worden aan de raad stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken:

  • een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt,
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen met zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum,
  • en (indien niet-Nederlander) stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet.

Het onderzoek van de geloofsbrieven gebeurt in een openbare vergadering. Bij het onderzoek wordt ook de gedragscode (artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet) betrokken. In deze code zijn onder meer bepalingen opgenomen over al dan niet toegestane nevenfuncties. De commissie die de geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag uit aan de raad.

Leden Commissie onderzoek geloofsbrieven:

E.M. Krijns
T.C. Polonius-Padmore
H. Weerstand-Slot