Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gemeente Den Helder en HVC hebben de gezamenlijke intentie voor de komende tien jaren de samenwerking te continueren in een vernieuwde dienstverleningsovereenkomst (DVO) betreffende de uitvoering van de taken die HVC nu voor de gemeente Den Helder uitvoert. Om de HVC de garantie te geven dat deze gedurende de contractperiode van opnieuw tien jaar de afgesproken werkzaamheden kan uitvoeren is het nodig twee verordeningen vast te stellen. De verordeningen zijn noodzakelijk voor de borging van het onderbrengen van de taken ‘verwerking van huishoudelijk afval’ en ‘gladheidsbestrijding’ bij de HVC. Deze taken zijn – naast de inzameling van huishoudelijk afval – in het DVO ondergebracht. Beide taken worden middels een constructie van uitsluitend recht (op grond van de Aanbestedingswet) exclusief bij de HVC ondergebracht. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • In 2018 is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor Julianadorp. Aanleiding waren een aantal initiatieven en ontwikkelingen die vroegen om een actuele visie op de toekomst van Julianadorp. Een uitgebreid participatieproces heeft plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en andere partijen. Gezamenlijk heeft de inbreng van deze partijen geleid tot één visie op de toekomst van Julianadorp. Op basis hiervan kunnen verschillende partijen, waaronder de gemeente, werken aan de verdere ontwikkeling van Julianadorp. De Omgevingsvisie Julianadorp wordt na de invoering van de Omgevingswet onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Om te leren van de ervaringen in de doorlopen (participatie) processen rondom de Omgevingsvisie Huisduinen en de Omgevingsvisie Julianadorp is evaluatie van belang. Hierbij gaat het om de ervaringen van de inwoners, ondernemers en andere deelnemers aan het proces, maar ook de ervaringen van de gemeenteraad. Aan de commissie wordt thans gevraagd een reactie te geven op twee concrete vragen die in de bijgevoegde memo zijn opgenomen. De resultaten van de evaluatie worden vertaald naar het proces voor de Omgevingsvisie Den Helder.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er is een toenemende behoefte aan goede huisvesting voor tijdelijke, vaak buitenlandse werknemers in de regio. Den Helder werkt mee aan het bieden van de juiste huisvesting op de juiste plek en heeft hiervoor beleid ontwikkeld. Met dit beleid wordt beoogd meer huisvestingsplaatsen te bieden om aan de behoefte tegemoet te komen en om invulling te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Tegelijkertijd wordt er mee beoogd dat de huisvesting van tijdelijke werknemers zonder problemen verloopt en niet tot overlastsituaties leidt. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft een notitie Kamerverhuur in omgevingsplan ter bespreking aangeboden. In de notitie wordt uiteen gezet wat er nodig is om een kader voor kamerhuur te vormen in aanloop naar het opstellen van een omgevingsplan voor Den Helder. Het college streeft naar een betere, integrale benadering van het wonen en de woonomgeving in het omgevingsplan. Dit kan worden bereikt met een zoveel mogelijk uniforme regeling voor de verschillende huisvestingsvormen en voor wijzigingen in de bestaande woningvoorraad als gevolg van kamerverhuur, woningsplitsing en woningsamenvoeging.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)