Gemeenteraad 16 december 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • De raadsleden List en Pater hebben aangegeven ontslag te nemen als lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven.Hiermee zijn twee vacatures ontstaan die thans moeten worden ingevuld.
  laden...
 • In de Verordening Regionale Raadscommissie Noordkop 2018 is bepaald dat de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) is samengesteld uit één afgevaardigde en bij de afwezigheid van de afgevaardigde door een plaatsvervanger(ster) per fractie uit de raden van de deelnemende gemeenten. De raden dienen daarom voor de raadsperiode 2018-2022 per fractie één afgevaardigde en één plaatsvervanger(ster) aan te wijzen. De Seniorenpartij had tot op heden nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een plaatsvervangend lid af te vaardigen naar de RRN. De Seniorenpartij heeft aangegeven nu wel graag een plaatsvervangend lid in de RRN benoemd te willen zien.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders verwacht een aantal afwijkingen van een relevante omvang binnen de begrotingsprogramma’s, alleen al door de uitkomsten van de zogeheten septembercirculaire, waarin de bijdrage van het Rijk aan de gemeente wordt bijgesteld. In het kader van rechtmatigheidsregels is een te groot verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening niet acceptabel. Daarom heeft het college een zogenaamde veegwijziging opgesteld.
  laden...
 • In het Treasurystatuut staan de regels die de gemeente hanteert om aan de ene kant leningen aan te trekken en aan de andere kant geld op de bankrekening dat niet op korte termijn gebruikt gaat worden zorgvuldig weg te zetten. De bedoeling is dat de gemeente de rentelasten zo laag mogelijk houdt en de rentebaten zo hoog mogelijk. Maar met publieke middelen moet daarbij zorgvuldig worden omgegaan en mag niet gespeculeerd worden. Daarom zijn deze regels noodzakelijk.
  laden...
 • De gemeente Den Helder staat voor € 232 miljoen garant voor leningen aan woningbouwcorporaties en andere instellingen. Daarnaast heeft zij voor € 61 miljoen aan geldleningen uitstaan, waarbij ook de woningbouwcorporaties een belangrijke speler zijn. Om te bepalen of een aanvraag voor een lening of garantie kan worden gehonoreerd wordt een beleidskader gehanteerd, dat om de vier jaar geactualiseerd moet worden. Belangrijke uitgangspunten bij het verstrekken van garanties of geldleningen zijn dat de gemeente zorgvuldig met haar middelen om moet gaan en dat er een duidelijke bijdrage aan de publieke taak wordt geleverd. Het beleidskader is een actualisatie van het kader uit 2014.
  laden...
 • De onroerende zaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Niet alleen vanwege de opbrengst maar ook omdat de opbrengst van deze belastingen door de gemeente vrij te besteden is en dus tot de algemene middelen behoort. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de verordening vast te stellen met daarin opgenomen de OZB-tarieven aangepast naar de waardeontwikkeling in 2019.
  laden...
 • De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen jaren veel onderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken beoogt de Rekenkamercommissie bij te dragen aan de versterking van het lokale bestuur van de gemeente Den Helder. Daarvoor is het wel nodig dat de aanbevelingen die op basis van de onderzoeken zijn geformuleerd, daadwerkelijk doorwerken in beleid en in uitvoering. Om inzicht te verkrijgen of implementatie van de gedane aanbevelingen in Den Helder tot dusverre heeft plaatsgevonden, heeft de Rekenkamercommissie Den Helder een onderzoek laten uitvoeren naar de doorwerking van de aanbevelingen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen uit te voeren.
  laden...
 • De gemeente Den Helder wil een zorgzame gemeente zijn voor de inwoners die voor hun dagelijks leven afhankelijk zijn van ondersteuning door de overheid. Of mensen nu aangewezen zijn op jeugdzorg, een uitkering of op maatschappelijke ondersteuning, iedereen moet perspectief hebben op een goede toekomst. Het doel van het sociaal beleid is een ontwikkeling van de Helderse samenleving waarin iedereen kan meedoen. Waar nodig ondersteunen we inwoners om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten.
  laden...
 • Het college van burgemeester en wethouders is voornemens nieuwe meerjarige budgetovereenkomsten af te sluiten met De Helderse Vallei, KopGroep Bibliotheken, Reddingmuseum, Theater de Kampanje en Triade. Via de budgetovereenkomsten wordt zorg gedragen voor uitvoering van het gemeentelijk beleid op cultuur, erfgoed en toerisme. De subsidies vormen (met name in cultuur) de grootste uitgavepost en zijn daarmee hét instrument om de gewenste beleidsdoelstellingen te bereiken. Via een wensen- en bedenkingenprocedure krijgt de raad de gelegenheid te reageren op het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de meerjarige budgetovereenkomsten af te sluiten.
  laden...
 • Den Helder wil met haar sociaal beleid realiseren dat iedereen in de samenleving kan meedoen en waar nodig wordt ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten. Aan de inwoners wordt integrale hulp en dienstverlening geboden dichtbij hun leefomgeving in hun eigen wijk. De ondersteuningsvragen worden opgevangen door het aanbieden van algemene voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. En wanneer het nodig is door verwijzing naar een professionele organisatie, waar een indicatie voor wordt afgegeven. Voor deze maatwerkvoorzieningen betalen inwoners een eigen bijdrage. Met ingang van 2020 geldt een maximale eigen bijdrage van € 19,-- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten dit Wmo abonnementstarief.
  laden...
 • Gemeente Den Helder en HVC hebben de gezamenlijke intentie voor de komende tien jaren de samenwerking te continueren in een vernieuwde dienstverleningsovereenkomst (DVO) betreffende de uitvoering van de taken die HVC nu voor de gemeente Den Helder uitvoert. Om de HVC de garantie te geven dat deze gedurende de contractperiode van opnieuw tien jaar de afgesproken werkzaamheden kan uitvoeren is het nodig twee verordeningen vast te stellen. De verordeningen zijn noodzakelijk voor de borging van het onderbrengen van de taken ‘verwerking van huishoudelijk afval’ en ‘gladheidsbestrijding’ bij de HVC. Deze taken zijn – naast de inzameling van huishoudelijk afval – in het DVO ondergebracht. Beide taken worden middels een constructie van uitsluitend recht (op grond van de Aanbestedingswet) exclusief bij de HVC ondergebracht.
  laden...
 • Aanleiding voor het voorstel is de uitvoering van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 – 2020”. De Stuurgroep bereidt jaarprogramma’s voor en legt deze samen met wijzigingen groter dan € 500.000,-- voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hierover wensen en bedenkingen kenbaar maken. Daarnaast stelt de stuurgroep De Kop Werkt! de raden tweemaal per jaar op de hoogte van de voortgang van het programma.
  laden...
 • In 2018 is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor Julianadorp. Aanleiding waren een aantal initiatieven en ontwikkelingen die vroegen om een actuele visie op de toekomst van Julianadorp. Een uitgebreid participatieproces heeft plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en andere partijen. Gezamenlijk heeft de inbreng van deze partijen geleid tot één visie op de toekomst van Julianadorp. Op basis hiervan kunnen verschillende partijen, waaronder de gemeente, werken aan de verdere ontwikkeling van Julianadorp. De Omgevingsvisie Julianadorp wordt na de invoering van de Omgevingswet onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder.
  laden...
 • Er is een toenemende behoefte aan goede huisvesting voor tijdelijke, vaak buitenlandse werknemers in de regio. Den Helder werkt mee aan het bieden van de juiste huisvesting op de juiste plek en heeft hiervoor beleid ontwikkeld. Met dit beleid wordt beoogd meer huisvestingsplaatsen te bieden om aan de behoefte tegemoet te komen en om invulling te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Tegelijkertijd wordt er mee beoogd dat de huisvesting van tijdelijke werknemers zonder problemen verloopt en niet tot overlastsituaties leidt.
  laden...
 • De fractie van de Seniorenpartij Den Helder heeft een motie ingediend inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 1. de raad ruim vóór de kadernota 2021-2024 te informeren over de huidige situatie van de openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente, de ambities die het college op dit gebied heeft en de eventueel hiervoor benodigde budgetten; 2. winkeliers en ondernemers enthousiast te maken hun toiletten open te stellen en dit ook kenbaar te maken bij de Hoge Nood-app.
  laden...
 • De fractie van Gemeentebelangen heeft een motie ingediend inhoudende het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 1. de raad uiterlijk op 1 april 2020 een voorstel te doen waarmee een pilot met drie containerwoningen kan worden gerealiseerd; 2. in het voorstel nader in te gaan op de beoogde locatie(s) en de afspraken in dit kader met de instellingen die hierbij een rol spelen.
  laden...
 • Een raadsbreed ingediende motie. De raad spreekt uit dat 1. wij als raad en raadsleden de initiatieven in het kader van 75 jaar vrijheid in onze gemeente, met name de vrijheidsmaaltijden, van harte ondersteunen en 2. dat wij toezeggen dat de Stichting 4 en 5 mei, indien daar behoefte aan is, bij de uitvoering van de vrijheidsmaaltijden een beroep kan doen op medewerking van gemeenteraadsleden.
  laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)